Om onze diensten naar behoren uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens. Veelal hebben we deze gegevens van u zelf ontvangen, bijvoorbeeld via email, telefonisch, via een app of het contactformulier op onze website.

De website en uw privacy
Web48.nl is gecreĆ«erd om informatie te verstrekken over ons bedrijf en de producten en diensten die wij verstrekken. Er wordt alleen gebruikt gemaakt van  zgn. sessiecookies. Deze cookies zijn alleen bedoeld om de website goed te laten functioneren, en verzamelen of versturen geen enkele persoonlijke informatie. 

Welke persoonsgegevens  verwerken wij?
De gegevens wij die verwerken hangen af  van de dienst die wij verlenen.  Veelal verwerken wij:
- NAW-gegevens
- Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
- Email-adres
- Emailcommunicatie
- Communicatie via apps zoals Whatsapp

Voorts leggen wij gegevens vast betreffende verrichte werkzaamheden en geleverde hardware / software.

Om websites voor onze klanten te kunnen maken en beheren bewaren wij inloggevens  van de betreffende hoster.

In enkele gevallen beheren wij voor klanten diverse persoonsgegevens, inloggegevens e.d.  Dit doen wij bij uitzondering, en  alleen op uitdrukkelijk verzoek van de klant. 

Waarvoor gebruiken en bewaren  wij de verzamelde gegevens?
- Voor het correct uit kunnen voeren van onze diensten
- Voor het correct kunnen factureren
- Voor het correct af kunnen handelen van garantie
- Als dit onderdeel uitmaakt van onze dienstverlening 

Verstrekking aan derden?
Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken, uitgezonderd wettelijke verplichtingen. 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht). 

Beveiliging
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende technische maatregelen getroffen. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven. 

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben
(behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf - in een gestructureerd, algemeen gebruik en leesbaar formaat -  indien u dit wenst.